+90 533 769 4386

Milimetric KVK Başvuru Formu

MİLİMETRİK GİYİM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Milimetrik Giyim Sanayi Limited Şirketi (“Milimetrik” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz aşağıda belirtilen kanallar üzerinden Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

 • Milimetrik ile temas edeceğiniz mağazalarımızda veya tesislerimizde yüz yüze, fiziki ortamda elden iletilen formlar aracılığıyla,
 • Şirkete ait internet siteleri üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, talep ve şikayet formları vasıtasıyla,
 • Milimetrik müşteri ilişkileri ile gerçekleştireceğiniz e-posta ve telefon görüşmeleri vasıtasıyla,
 • Mağazalar içerisinde yer alan kapalı devre kamera sistemi vasıtasıyla,
 • Şirket’in müşterilerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.

Toplanan kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

 •  Mal satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin satın almış oldukları ürünlerin satış işleminin gerçekleştirilmesi, bunlara ilişkin faturaların düzenlenmesi ve tesliminin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilere satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ,
 • Perakende satış ve işlem kontrolü kapsamında finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ürün satış ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında geçmişe dönük alışverişlerin saklanması,
 • Reklam/kampanya/promosyon ve ürün pazarlama süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin gönderiminin sağlanması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin icrası kapsamında sosyal medya hesaplarının yönetimi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin ve işyeri sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında mağaza güvenliğinin sağlanması,
 • Ürün satış sonrası destek hizmetleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirket müşteri ilişkileri vasıtasıyla müşterilerle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan güvenlik, yazılım, hukuk, lojistik ve vergi benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık ve destek firmalarına, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, e-fatura, e-arşiv hizmeti sağlanması, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri), hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.milimetric.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.